Предмет ове анализе су резултати судско-медицинских извештаја рада стручњака Хашког Трибунала, који су у периоду од 1995-2002 на неколико локалитета у региону Подриња откопали и обрадили на стотине људских остатака за које се претпоставља да припадају сребреничким жртвама.

Обдукциони налази су били рађени на жртвама из следећих масовних гробница: Глогова, Козлук, Коњевић Поље, Хоџићи Цеста, Нова Касаба, Пилица, Равнице, Зелени Јадар, Лажете, Церска, Липље, Дам (Брана) и Чанчари Цеста.

На самом почетку, од значаја је подвући следеће. На питање одбране, да ли би било целисходно покушати тачно установити колико је Бошњака погинуло као последица борбених дејстава, војни стручњак тужилаштва Хашког Трибунала, Ричард Батлер, на суђењу у преедмету Поповић и остали, [1] одговорио је: “То би било релевантно само у случају да су судско-медицински докази из масовних гробница у складу са повредама које су настале током борби. Судско-медицински докази, колико је мени познато, показују супротно, да то нису повреде настале током борбених дејстава.” (Поповић и остали, Транскрипт, 23. Јануар 2008, стр. 20250). Ипак, мало даље, под унакрсним испитивањем одбране, Батлер је признао да би било разборито претпоставити да је “…између 1,000 и 2,000 Бошњака могло страдати у борбеним дејствима.” (Транскрипт, 23. јануар 2008, стр. 20251, редови 6-8). Пажљива анализа судско-медицинског материјала коју су припремили стручњаци истог тужилаштва за које је радио Батлер указује да је –супротно Батлеровој претпоставци — значајан број повреда заиста настао током борби, па се стога не уклапа у теорију о стрељању.

С обзиром да се ова анализа односи на жртве које су углавном подлегле повредама нанетим ватреним оружјем или пројектилима различитог порекла, целисходно је поменути нешто о утицају и дејству ватреног оружја на људски организам.

Величина оштећеног ткива код стрелних рана је пропорционална густини ткива. То практично значи да што су ћелије компактније и гушће напаковане једна уз другу, то ће оштећење ткива бити веће, супротно, што је ткиво еластичније оштећење ће бити мање изражено. Тако можемо да наведемо неколико примера за различита ткива са различитом специфичном тежином: плућа 400-500кг/м3, масно ткиво 800кг/м3, јетра 1200кг/м3, кости 1100кг/м3. Из наведеног се види да плућа имају минималан степен вулнерабилности под дејством метка, док је степен вулнерабилности костију огроман. Количина оштећеног ткива зависи и од врсте пројектила, али и од његове брзине. Пројектили који имају јако велику брзину, или брзину која је већа од брзине простирања звука, у ткивима (1450-1500м/с) доводе до формирања такозваног шокног таласа или лажне шупњине. Ова шупљина је већа од пречника пројектила и значајна је због додатних оштећења ткива. Исти ефекат могу да постигну и пројектили мање брзине са тупим врхом или уколико је угао током импакције 90 степени. Повреде од метка имају велики судско-медицински значај јер се често на основу њих може одредити удаљеност или растојање од места испаљивања пројектила, положај, угао, улазна и излазна рана, као и многи други детаљи.

У овој анализи ми се нећемо превише бавити тиме јер нам материјал не пружа прилику за тако нешто. Осим одређивања улазне/излазне ране и врсте пројектила у високом проценту случајева описи нам не пружају више информација.

Хипотеза

Анализа форензичких подата која следи базира се на следећој хипотези. Под предпоставком да је преовлађујуће гледиште тачно, да је у Сребреници по кратком поступку било стрељано 8,000 заробљеника, очекивало би се да највећи део посмртних остатака у разним масовним гробницама везаним за Сребреницу показује образац рањавања (pattern of injury) који је конзистентан са стрељањем, барем у огромној већини оних случајева где је образац рањавања могуће утврдити. Ова хипотеза ће сада бити тестирана у односу на расположиве податке. Та база података састоји се од аутопсијских извештаја које су сачинили форензички стручњаци Тужилаштва Међународног кривичног трибунала за бившу Југославију. Да би горња хипотеза била потврђена, разумно би било очекивати да ће подаци углавном показивати истоврстан образац рањавања и да се тај образац уклапа у теорију о погубљењу.

Обрађени материјал

Укупно је обрађено 3,568 случајева. То је целокупан материјал којим је располагало тужилаштво Хашког Трибунала на 13 различитих локалитета од 1995. до 2002 године. Сваки од ових локалитета биће продискутован након чега, а уз помоћ графикона, постоји могућност да се стекне реалан увид у резултате.

Да би резултати били прегледни и разумљиви поделили смо их у 9 група.

Прва група се односила на тела са метком и у горњој и у доњој половини тела.

Друга група се односила на тела са метком у горњој половини тела.

Трећа група се односила на тела са метком у доњој половини тела .

Четврта група се односила на тела која поред метка садрзе и металне фрагменте различитог порекла.

Пета група се односила на тела која садрже само металне фрагменте различитог порекла.

Шеста група представља само разлиците делове тела, односно случајеве где није пронађено цело тело, него само по неколико костију, понекад само једна кост.

Седма група се односила на некомплетна тела, односно извештаје у којима је углавном описана горња или доња половина тела или само лобања.

Осма група односила се на комплетна тела без утврђеног узрока смрти.

Девета група су тела са повезом преко очију и/или лигатурама на рукама.

Глогова

На графикону није тешко уочити да доминира стубац који означава присуство само различитих делова тела. У великом броју случајева у питању је мање од 5 костију. Са претпоставком да људски организам садржи више од 200 костију јасно је да тако мала количина ткива у великом броју случајева не представља репрезентативан материјал за утврђивање било каквих судско-медицинских чињеница, посебно уколико то није кост лобање или нека друга кост која штити виталне органе и уколико на костима нема повреда од метка или неког другог оружја. Оно што треба истаћи је то да на овој локацији од 295 случајева где је пронађен само део тела стручњаци Хашког Трибунала нису утврдили узрок смрти у 280 случајева. На 35 тела пронађени су делови шрапнела што недвосмислено указује да су особе страдале од дејства гранате, мине или неког другог тешког наоружања. Бласт повреде су биле узрок смрти код 32 особе. Овде треба истаћи да 53,3% укупног материјала који се односи на Глогову нису комплетна тела него само фрагменти или делови тела. Од тог процента у 95% случајева узрок смрти није утврђен. Када је реч о некомплетним телима, у 33 случаја узрок смрти није утврђен, у 8 случајева узрок смрти је била повреда у горњој половини тела, а у једном случају као узрок смрти наведена је повреда у доњој половини тела.

Козлук

Када је реч о масовним гробницама у Козлуку, ситуација је опет прилично јасна. Далеко највећи број случајева односи се само на делове тела, укупно 184 извештаја, од чега у 176 случајева није утврђен узрок смрти, што је више од 95,7 одсто. Овде треба поменути и 123 тела која су пронађена са лигатуром и/или повезом преко очију, што наводи на закључак да су вероватно били стрељани. Од 32 случаја некомплетних тела, узрок смрти није утврђен у 26 случајева.

Коњевић Поље

У масовним гробницама у Коњевић Пољу пронађено је 12 тела, а од тог броја већина је имала повреде и од метка и повреде нанете металним фрагментима различитог порекла. Сви закључци наводе да су тела пронађена у овој масовној гробници настрадала током борбених дејстава.

Хоџићи Цеста

Опет се понавља слична ситуација као и у претходним масовним гробницама, да је број случајева где је пронађен само део тела највећи, и он износи 55. Од 55 наведених случајева узрок смрти није утврђен у 52 случаја, што преведено у проценте износи 94,5%. Број тела на којима су пронађене лигатуре и/или повез преко очију је 46. Од 29 некомплетних тела узрок смрти није утврђен у 13 случајева, док је у 7 случајева узрок смрти била повреда у горњој половини тела, а у 9 случајева узрок смрти је повреда у доњој половини тела.

Нова Касаба

Масовне гробнице, односно лешеви пронађени у Новој Касаби имају нешто другачију дистрибуцију када је реч о повредама. Овде је број повреда од метка и број тела са повредама нанетим металним фрагментима различитог порекла који су пронађени сами или уз метак уједначен. Такође треба уочити и број комплетних тела код којих нису пронађене никакве повреде, нити оштећења ткива те самим тим није утврђен ни узрок смрти за та лица. Узрок смрти није утврђен ни код некомплетних тела. У овој масовној гробници нису пронађена тела са лигатурама и/или повезом преко очију.

Пилица

Пилица-Брањево економија се истиче по броју тела на којима је пронађен повез преко очију и/или лигатура. Тај број је 70 или 51 % укупног броја обрађених случајева за ову масовну гробницу. Остатак се углавном односи на случајеве где је опет пронађен само део тела или су тела некомплетна. Ако говоримо о некомплетним телима из ове гробнице, онда се може из графикона уочити да је код једног дела некомплетних тела уз метак пронађен и метални фрагмент различитог порекла, други део је имао само повреде од метка, док код остатка нису уочене повреде па самим тим ти случајеви не пружају могућност да се на било који начин утврди узрок њихове смрти. Од 15 случајева где је пронађен само мањи део тела узрок смрти није утврђен у 12 случајева.

Равнице

Масовне гробнице у Равницама су врло карактеристичне по броју случајева где је пронађен само део тела. Од укупно 495 обрађених аутопсијских извештаја,  у 275 извештаја ради се само о делу тела. Та пропорција јасно се може видети и на графикону, али да би подаци били што јаснији проценат случајева где је пронађен само део тела, понекад само по једна кост или њих неколико, износи 55 %. Можда још важнији податак јесте то да од 275 извештаја у којима је описано само неколико костију узрок смрти није утврђен у 259 извештаја, што процентуално износи 94,2%. Код некомплетних тела узрок смрти није утврђен у 17 случајева.

Зелени Јадар

Масовне гробнице у Зеленом Јадру такође имају значајан број извештаја са јако малим бројем костију. Проценат извештаја где је пронађен само део тела, рецимо само бутна кост или само стопало, износи 31,5 %. Од укупног броја од 64 извештаја где је пронађен само део тела узрок смрти није утврђен у 54 случаја, или у 84,3 %. Када је реч о некомплетним телима, од 58 случајева где је присутно некомплетно тело узрок смрти није утврђен у 28 случајева, остатак некомплетних тела садржи повреде од метка у горњој и доњој половини тела у односу 18/11. То значи да је узрок смрти код некомплетних тела у 18 случајева била повреда нанета ватреним оружјем у горњој половини тела, док је у 11 случајева узрок смрти била повреда нанета ватреним оружјем на доњој половини тела.

Церска

За масовне гробнице пронађене на овом локалитету карактеристично је присуство метка чија је дистрибуција врло разнолика. Метак је у великом броју случајева пронађен и у горњој и у доњој половини тела. Чак и у случајевима где није пронађено комплетно тело постојали су услови да се утврди узрок смрти и пронађу докази за то у виду метка или делова метка међу остацима. Таквих известаја има укупно 33, узроци смрти код истих су последица дејства ватреног оружја у већини случајева и у горњој и у доњој половини тела. Овде мора бити поменут и број од 38 тела на којима су нађене лигатуре и/или повез преко очију, што указује на стрељање.

Лажете

Ова масовна гробница, као што се може уочити из графикона, карактерише се високим процентом тела на којима су пронађене лигатуре и/или повез преко очију. Број таквих тела је 67, или у процентима око 59,8% . Остала тела углавном садрже повреде од метка у горњој или доњој половини тела.

Липље

Масовне гробнице Липље истичу се по броју извештаја где је пронађен само део тела. Од укупно 441 извештаја, 330 се односе само на делове тела, или 74,8%, док је у 73 случаја, или 17,5 %, пронађено некомплетно тело. Од 330 извештаја који се односе само на делове тела узрок смрти није утврђен у 318 случајева, што је у процентима 96,4 % Када су некомплетна тела у питању, од 73 извештаја са некомплетним телима узрок смрти није утврђен у 53 случаја. Осталих 20 извештаја има једнаку дистрибуцију повреда ватреним оружјем у горњој односно доњој половини тела, које су у поменутих 20 извештаја са некомплетним телима проузроковале смртни исход.

Брана

Масовне гробнице у околини Бране имају исту карактеристику као и неке претходне јер се у највећем броју случајева ради о само неколико костију или мањем делу тела. Таквих извештаја има укупно 72. Узрок смрти није утврђен када се ради о тим извештајима. За разлику од претходних гробница овде се појављује једна нова категорија извештаја који садрже скупине од по 50 и више костију или фрагмента костију, без икакве потребе за разврставањем и утврђивањем валидних доказа. Кости воде порекло од различитих особа .

Чанчари Цеста

Масовне гробнице Чанчари Цеста такође садрже висок проценат извештаја где је пронађено само по неколико костију. Број таквих извештаја је 285 од укупно 563 извештаја, што у процентима износи 50,6%. Узрок смрти није утврђен у 240 случајева или 84,2%. Такође треба истаћи и висок проценат извештаја са некомплетним телима и он износи укупно 129 извештаја. Од 129 извештаја са некомплетним телима узрок смрти није утврђен у 77 случаја или процентуално 60% извештаја. Остатак извештаја где је утврђен узрок смрти садржи у високом проценту повреде нанете ватреним оружјем. Такође треба истаћи и број извештаја са лигатурама и/или повезом преко очију. Тај број је 56, или око 10% од укупног броја извештаја који се односе на масовне гробнице Чанчари Цеста.

Комплетни подаци

Прегледани материјал је целокупни фонд аутопсијских извештаја који су се налазили на располагању Хашког трибунала и који су у разним предметима, закључно са Поповић и остали, били предочени у доказним поступцима пред тим судом. [2]

Материјал садржи укупно 3,568 извештаја, колико је и обрађено. Овде је наведено 3,568 извештаја а не 3,568 тела. Разлог је то што 1 извештај не значи 1 тело. У скоро 44,4% извештаја ради се о само једном делу тела, понекад о само једној кости. Уз чињеницу да људско тело садржи преко 200 костију јасно је зашто се не може повући паралела између 1 аутопсијског извештаја и 1 тела. То свакако указује на чињеницу да је број тела далеко мањи од броја извештаја, што се лако може уочити анализом масовних гробница и приложених графикона који припадају тим масовним гробницама. Да би резултати били потпуно прегледни и могли бити анализирани на адекватан начин, поделили смо их у пет група.

Првој групи припадају тела или остаци на којима су пронађени повез преко очију и /или лигатуре, што нас наводи на закључак да су те особе стрељане.

Другој групи припадају тела код којих је пронађен метак или повреде које указују на дејство метка. Такве повреде су могле настати и током борбених дејстава и током стрељања заробљеника.

Трећој групи припадају тела код којих није било изолованих повреда од метка него су уз метак пронађени и метални фрагменти различитог порекла али који не воде порекло од метка, затим тела где су пронађени само различити метални фрагменти и тела која нису имала никакве повреде и за која није било могуће утврдити узрок смрти.

У четвртој фрупи, за одређени број (углавном некомплетних тела) није било могуће утврдити да ли се ради о стрељању или не.

Последња и највећа група јесу заправо извештаји где су пронађени само мањи делови тела, врло често само једна кост, или на пример изоловано стопало у чизми, бутна кост, патела и сл. То је укупно 1,583 извештаја од укупно 3,568, или у процентима 44,4%. Тај број још више добија на значају ако се узме у обзир да узрок смрти није утврђен у 92,4% извештаја где је пронађен само по део тела.

На основу анализираних обдукционих налаза и класификације њиховог садржаја, професионално одговорно могли би се извући следећи закључци о начину и узроцима смрти:

1. Прва група односи се на 442 тела на којима су пронађени повез преко очију и/или лигатуре на рукама, што указује да су те особе стрељане.

2. Код 655 тела пронађене су повреде које се у форензичким извештајима воде као повреде настале од метка и на основу само те околности није могуће прецизирати да ли су те особе стрељане или су подлегле повредама задобијеним током борбених дејстава, или је до смртног исхода дошло на неки други начин, н. п. самоубиство. Међутим, у овој групи, за око 150 жртава може се рећи са високим степеном вероватноће да нису страдали од пушчаног зрна зато што показују образац повређивања који по својим карактеристикама, у смислу величине дефекта на костима и изражене фрагментације костију, више одговара дејству Праге или неког сличног артиљеријског оружја него дејству обичног пушчаног зрна. [3]

3. За известан број жртава (477) може се рећи да нису стрељани јер је код истих
нађено присуство шрапнела и других металних фрагмената који не воде порекло од метка. Тај образац повреда је у складу са борбеним дејствима, а не са
стрељањем.

4. За 411 тела није било могуће утврдити да ли се ради о егзекуцији или не, јер су та тела некомплетна, и зато без утврђеног узрока смрти. Такође овој скупини припадају и тела на којима нису пронађени никакви трагови пројектила, па самим тим ни узрок смрти није могао бити утврђен.

5. Значајан проценат извештаја, укупно 1,583, садржи само по неколико костију. Ако кренемо од претпоставке да тело садржи више од 200 костију онда је јасно да такви извештаји углавном нису могли послужити за извођење било каквих закључака. То потврђује и чињеница да узрок смрти није утврђен у 92,4% од поменутих извештаја, ни од стране судско-медецинских стручњака тужилаштва.

Контролна анализа

И поред чињенице да су резултати са својим импликацијама веома речити, сматрали смо да би било корисно да извршимо још једно истраживање јер нам претходно није дало увид у тачан број жртава. Због великог броја извештаја који су садржали само по неколико костију јасно је зашто смо прибегли додатном испитивању. Наш циљ је био да утврдимо тачан број тела у наведним масовним гробницама. Параметри које смо користили били су пребројавање укупног броја лобања и бутних костију. С обзиром на то да су у великом броју случајева лобање смрскане или распарчане, понекад и на више од 20 костију, ослонили смо се у потпуности на бутне кости. У нашем истраживању пребројали смо све десне и леве бутне кости, као и фрагменте бутних костију где се могло утврдити да ли припадају десној или левој кости. За један мали број фрагмената због величине (укупно 28) није се могло утврдити да ли припадају десној или левој бутној кости.

Као што се може видети из табеле, резултати се у задовољавајућој мери поклапају са претходном анализом. У оба случаја је утврђено да је број појединаца пронађених у наведених тринаест масовних гробница мањи од две хиљаде.

Ова укупна цифра у свим гробницама—да нагласимо—обухвата обе категорије лица, како оне који су били стрељани тако и оне који су погинули током борбених дејстава. Овим наша теза, на коју смо у главном истраживању указали, а то је да се знатан број извештаја (44,4%) који се састоје из фрагмената не може ни апроксимативно третирати као тело, потпуно је доказана. Број таквих извештаја, да још једном поновимо је 1,583. Када број тих извештаја (1,583) одузмемо од укупног броја „случајева“ за које стручњаци трибунала воде обдукциони протокол (3,568) добијамо цифру од око 1,985 појединаца чији су посмртни остаци различите комплетности, што се у прихватљивим оквирима поклапа са резултатима наше контролне анализе са ослонцем на бутне кости, која нам је дала мерни опсег од укупно између 1,919 и 1,923 усмрћених особа у масовним гробницама које су везане за Сребреницу

На табели je приказан распоред бутних костију по масовним гробницама:

Масовна гробница Десна бутна кост Лева бутна кост Фрагменти костију
Липље 131 131 4
Равнице 221 224 1
Глогова 275 273 2
Чанчари Цеста 233 240 3
Козлук 318 315 0
Хоџићи Цеста 155 156 2
Церска 146 146 0
Нова Касаба 56 56 0
Лажете 110 110 0
Пилица 115 115 0
Зелени Јадар 116 113 1
Дам (Брана) 31 32 15
Коњевић Поље 12 12 0
Укупно бутних костију: 1,919 1,923 28

 

Напомене:

[1]  Треће велико сребреничко суђење пред МКТБЈ у Хагу где су оптужени били углавном официри безбедности и више командно особље ВРС. Првостепена пресуда је објављена 10. јуна, 2010. Пресуда и пратећа документација налазе се на: http://www.icty.org/case/popovic/4#tjug

[2] Делови овог форензичког материјала били су коришћени и у неколико предмета пред Државним судом БиХ у Сарајеву, као Пелемиш и Перић и Јевић и остали. Аутор овог текста наступио је у оба наведена предмета као вештак одбране. Његов вештачки извештај у предмету Пелемиш и Перић, као и извештај његовог противника, вештака тужилаштва др Рифата Кешетовића, постављени су на интернет страници Историјског пројекта Сребреница.

[3] На пример, дефекти на лобањи уз фрагментацију већи од 10 см. или фрагментација лопатице са преломом суседних шест ребара. У форенсичкој терминологији, карактер оваквих повреда се описује као бласт повреда или burst out рана, што у већини случајева искључује обичан метак.

 

ПРЕУЗМИТЕ ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ САДРЖАЈА МАСОВНИХ ГРОБНИЦА СРЕБРЕНИЦЕ :
Графикони садржаја масовних гробница

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

USASerbia